Product & ServiceSolutions

Inspection and
Design Service

ทีมงานอันประกอบด้วยวิศวกรและสถาปนิก พร้อมที่จะให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ทางด้านเทคนิค เพื่อบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กับโครงการของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดในการปรับปรุง แก้ไข ฟื้นฟู ทั้งในด้านเทคนิคและงบประมาณ

ทีมบริการของบริษัทฯ ยังพร้อมที่จะให้บริการ ทางด้านการออกแบบ และปรับปรุงรูปลักษณ์ เช่น การนำเสนอในด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ งานกราฟฟิกนำเสนอในการเปลี่ยนสีอาคาร เป็นต้น

กลับสู่ด้านบน